School UDISE Zone Location
AL-ASMA SCHOOL CHATTERGAM 01040502508 B.K.PORA NA
BMS KHANDA 01040501807 B.K.PORA NA
BMS KUTHIPORA 'A' 01040502602 B.K.PORA NA
BMS SANZIPORA 01040504901 B.K.PORA NA
BMS WAGOORA 01040501701 B.K.PORA NA
GMS KHANDA 01040501801 B.K.PORA NA
GPS KARIGARI MOHALLA KHANDA 01040501803 B.K.PORA NA
GPS KHOSPORA WAGORA 01040501703 B.K.PORA NA
HSS KHANDA 01040501808 B.K.PORA NA
IMAMIA PUBLIC SCHOOL KHANDA 01040501806 B.K.PORA NA
ISLAMIC EDUCATION INST. WAGOOR 01040501704 B.K.PORA NA
MS SUTHSOO 01040501901 B.K.PORA NA
PS ALAMDAR COLONY MAGRE PORA 01040506601 B.K.PORA NA
PS BONPORA SANZIPORA 01040504902 B.K.PORA NA
SHEIK UL-AALAM ISLAMIA M.SCH. 01040501702 B.K.PORA NA