School UDISE Zone Location
BMS RIYAR BEERU 01041105103 KHANSAHIB NA
HS RIYAR ICH 01041101101 KHANSAHIB NA
MS KRALPATHRI 01041104801 KHANSAHIB NA
MS TANGNAR SSA 01041101103 KHANSAHIB NA
MS TRAJKHAL 01041106301 KHANSAHIB NA
PS BITH MOHALLA 01041101104 KHANSAHIB NA
PS CHACKI QADOOS 01041106601 KHANSAHIB NA
PS CHOPAN MOHALLA 01041104802 KHANSAHIB NA
PS DOOR MOHALA CHACKI QADOOS 01041106602 KHANSAHIB NA
PS GRATWALIPORA 01041105102 KHANSAHIB NA
PS MASJID MOHALLA 01041105104 KHANSAHIB NA
PS MIR MOHALA RIYAR 01041105105 KHANSAHIB NA
PS PAZ MOHALLA RAIYAR ICH 01041101105 KHANSAHIB NA
PS WONTKHAK 01041104803 KHANSAHIB NA