School UDISE Zone Location
BMS CHECKI SHERA 01041104501 KHANSAHIB NA
HS GOJITHAJI 01041105001 KHANSAHIB NA
MS TALAPORA 01041106001 KHANSAHIB NA
PS DAR MOHALLA 01041104502 KHANSAHIB NA
PS KHAN MOHALLA 01041105002 KHANSAHIB NA
PS KUCH PURAN 01041104901 KHANSAHIB NA